แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอ ครม.

1. หนังสือเสนอ รองนายกรัฐมนตรี

2. บันทึกข้อความ รองนายกรัฐมนตรี เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3. หนังสือเสนอ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี