วิสัยทัศน์, พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน/เชื่อมโยง/ประสานการบริหารราชการของรัฐมนตรี

ให้บรรลุผลตามนโยบายกระทรวงฯ และนโยบายรัฐบาล”

 

• พันธกิจ

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการประสานราชการ

และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ให้แก่บุคลากร เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ