นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการประชุมกับนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24)

1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการประชุมกับนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) บ้านรัชดาภิเษก ของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายคนพิการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของคนพิการในฐานะพลเมืองที่มีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายของประเทศไทย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการเลือกตั้งและโอกาสในการเมืองของคนพิการ โดยมี นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้แทนสมาคมคนพิการ 7 องค์กร เครือข่ายคนพิการ ผู้แทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แทนองค์กร หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบอบประชาธิปไตย และบุคลากรจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เข้าร่วมการประชุม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16