Category Archives: ข่าวกิจกรรม

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อร่วมมือยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

3

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อร่วมมือยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ระหว่าง 1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 2) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 3) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 4) สโมสรซอนต้า ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) รวม 18 สโมสร 5) สโมสรซอนต้า Z Club และ Golden Z Club รวม 3 สโมสร และ 6) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งทูตเยาวชนซอนต้าสากลยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก จำนวน 6 โรงเรียน พร้อมทั้งกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. และความสำคัญของการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี และเด็ก รวมถึงให้โอวาทแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานด้านการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก นอกจากนี้ เป็นประธานมอบรางวัล ZONTA Says NO Award 2020 และรางวัลครอบครัวและบุคคลตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นด้านการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องพินนาเคิล โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกฎหมายในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสตรี ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

6

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกฎหมายในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสตรี ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. และนางสุทธินี เมธีประภา นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสตรี ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2-3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุม ทีม พม. ONE HOME จังหวัดพิษณุโลก

1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุม ทีม พม. ONE HOME จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมบ้านสวนดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่พบปะผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่

13

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่พบปะผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปแก้ปัญหาร่วมกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่อไป ณ วัดบ้านแถว อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดบ้านแถว อำเภอวังทอง เพื่อพบปะพูดคุยและสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเยาวชนจิตอาสา จำนวน 39 คน ที่เข้าร่วม “ค่ายเส้นทางสู่สุดยอดแกนนำอาสาสมัครสร้างสุข”

10

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดบ้านแถว อำเภอวังทอง เพื่อพบปะพูดคุยและสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเยาวชนจิตอาสา จำนวน 39 คน ที่เข้าร่วม “ค่ายเส้นทางสู่สุดยอดแกนนำอาสาสมัครสร้างสุข” ซึ่งเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและต่างจังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร นนทบุรีปทุมธานี ราชบุรี สุพรรณบุรีเพชรบูรณ์ และศรีสะเกษ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19